RANK INSIGNIA - NAVY & COAST GUARD

State: Vietnam 1954-1975 (South - Republic)  /  Continent: Asia  /  Era: former

Vietnam 1954-1975 (South - Republic) flag
English name: Vietnam 1954-1975 (South - Republic)  |  1955 -1975
Formal name:Republic of Vietnam
Original name:Việt Nam Cộng Hòa
Last update: 2013-03-07  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Pavel Močoch

english name Republic of Vietnam Marine Corps

original name Thủy Quân Lục Chiến

date1967 - 1975

BINH NHẪT HẠ SĨ NHAT NA SĨ NHAT
Seaman Able Seaman lEADING sEAMAN
TRUNG SĨ TRUNG SĨ NHẪT THỰỢNG SĨ THỰỢNG SĨ NHẪT
Sergeant Sergeant 1st Class First Sergeant Sergeant Major
SINH VIEN SĨ CHUẪN CHUẪN ÚY CHUẪN ÚY
Student Officer Candidate Warrant Officer in OCS training Warrant Officer
THIỄU ÚY TRUNG ÚY ĐẠI ÚY
2ns Lieutenant Lieutenant Captain
THIỄU TÁ TRUNG TÁ ĐẠI TÁ
Major Lieutenant Colonel Colonel
CHUAN TUONG THIEU TUONG TRUNG TUONG
Brigadier General Major General Lieutenant General